برگزاری نخستین جلسۀ کارگاه آموزشی – تخصصی دورۀ مقدماتی آموزش سیاق

میراث مکتوب - نخستین جلسۀ دورۀ مقدماتی آموزش سیاق (کارگاه آموزشی - تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب) با تدریس عماد‌الدین شیخ‌الحکمایی روز چهارشنبه 10 مرداد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی – تخصصی نخست به پرسش حاضران دربارۀ تاریخ سیاق، پیدایش سیاق و نابودی آن، جایگاه علم سیاق در طبقه بندی علوم و مقدمات سیاق پاسخ گفته شد.

سپس عمادالدین شیخ الحکمایی دربارۀ جایگاه سیاق در فرهنگ اسلامی و کتب ریاضی، تاریخچۀ نگارش اعداد، تنوع در استفاده از الفبای مختلف برای عددنویسی در حوزۀ فرهنگ عربی – اسلامی و تفاوت استفاده از سیاق در علم ریاضی و حسابداری سخن گفت.

یادآور می شود این کارگاه ها روزهای چهارشنبه از ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد.

برای آشنایی با سایر کارگاه های آموزشی اینجا را مشاهده کنید.