شرح و بررسی سطرهایی از مرزبان نامه

میراث مکتوب - در این جُستار دو سطر از كتاب مرزبان نامه شرح و معنی شده است. علامه محمد قزوینی در برابر این دو سطر، علامتِ پرسش قرار داده و در ضبط برخی واژه ها و نیز معنی آن ها اظهار تردید كرده است.

مرحوم خطیب رهبر دو سطرِ مذكور را بی معنی دانسته است و محمد روشن نیز با تغییر واژه ای از این سطرها متن را دچار پیچیدگی بیشتری كرده و البته از معنی دقیق عبارات سخنی نگفته است. آنچه سطرهای مورد بحث را دچار اختلال و پیچیدگی كرده، تصحیف و گشتگی یك واژه در این جمله ها است كه شارحان و مصححان مرزبان نامه را به خطا انداخته است. در این مقاله بر پایه تصحیح یك واژه از همین سطرها، تلاش گردیده چند جمله مبهمِ مرزبان نامه شرح و معنی شود.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مجید منصوری که در نشريه نثر پژوهی ادب فارسی ، شماره 42 منتشر شده است اینجا بخوانید.