درآمدی بر شناخت مکاتب کهن حدیثی امامیه

میراث مکتوب - در تحقیقات فراوان انجام شده در تاریخ حدیث امامیه، تا به حال توجه چندانی برای شناخت مکاتب و جریانهای مختلف حدیثی و ارایه شیوه هایی برای شناخت اصول و قواعد مورد قبول حدیثی آنها و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر خاصه جریان های مهمی چون فطحیه و واقفه انجام نشده است.

به واقع شناخت مکاتب مختلف و جریان های اصلی حدیث در ادوار کهن گرچه در بادی امر، با مشکل نبود منابع، روبرو هست و پژوهشگر برای شناخت مکاتب باید به تحلیل میان سطور منابع فهرستی و حدیثی بپردازد.

نوشتار اصلی تمرکز بر حلقه های مختلف و در جریان اصلی حدیثی شیعه در قم دارد؛ حلقه على بن ابراهيم بن هاشم کوفی و حلقه سعدبن عبدالله اشعری و عبدالله بن جعفر حمیری. اهمیت و توجه به تفاوتهای مشربهای حدیثی دو طیف اخیر و چگونگی تعامل آنها با میراث حدیثی بسیار مهم است.

رحمتی، محمدکاظم، درآمدی بر شناخت مکاتب کهن حدیثی امامیه، تهران، نگارستان اندیشه، 148 صفحه، قطع: رقعی، 150000 ریال، 1397.