اثری نویافته در ذکر خاندان و فرزندان شیخ احمد جام

میراث مکتوب - همچنان که در عرصۀ سیاست خاندان ها و سلسله های گوناگون در طول صدها سال گذشته در گوشه و کنار ایران حضور داشته اند، در عرصۀ سیادت معنوی و سروری آیینی و فرقه ای نیز خاندان های گوناگون در نقاط مختلف بوده اند. دربارۀ برخی از این خاندان ها شجره نامه ها و نسب نامه هایی نیز در دست است.

متن کامل این مقاله به قلم مسعود جعفری جزی که در شمارۀ 351 ماهنامۀ جهان کتاب منتشر شده است اینجا بخوانید.