فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گام 37

میراث مکتوب - سی و هفتمین جلد فهرست «نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی» توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

تحقیق و تالیف این فهرست توسط زهره معیری، معصومه فرشچی و امیره ضمیری انجام شده و در این فهرست 300 نسخه خطی فارسی و عربی (از شماره 13501 تا 13800 (از گنجینه نسخه های خطی کتابخانه ملّی ایران معرفی شده است.

در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرستنویسی برای یکدستسازی اطلاعات نسخههای خطی استفاده شده و این اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه شناسی ارائه گردیده است. بخش تحلیلی کتابشناسی، شامل موضوع، شناسه هایی چون پدیدآورندگان، شارح، مترجم، کاتب و اهداءکننده اثر است و در بخش معرفی نسخه ها نیز، ابتدا کتابشناسی توصیفی، شامل سرشناسه، مؤلف، عنوان، زبان، آغاز منابع مورد استفاده در شناسایی اثر و ... آمده است.

این فهرست در 506 صفحه منتشر شده و از مجموعه نسخ آن می توان به غزوات جناب نبوی، کنزاللغات، مجالس المومنین، تذکره السالکین، محرق القلوب، برکات المشهد المقدس، نصایح الملوک، تحفه الوزرا، رساله در رمل، مناجات نامه، سراج المتهجدین و ... اشاره کرد.

منبع: بساتین