خلد برین - چاپ دوم

میراث مکتوب - مؤلف این کتاب، میرزا محمد یوسف واله اصفهانی، برادر میرزا محمد طاهر وحید قزوینی و پسر میرزا حسین خان قزوینی است. وی نیز مانند برادرش وحید قزوینی برای احراز مقام‌های دیوانی تربیت شده بود و به کارهای دولتی اشتغال داشت. او در آغاز مجلس نویس (محرر ارقام) بود. در پایان عهد شاه عباس دوم و چند سالی از دوران شاه سلیمان وزیر توپخانه شد. شعر می‌گفت و واله تخلص می‌کرد. در سال ۱۰۵۸ در لشکرکشی شاه عباس دوم، به قندهار که به فتح آن شهر انجامید در رکاب شاه بود و در آن هنگام بیش از هفتاد سال داشت. بنابراین، تاریخ ولادت وی در سال ۹۸۸ هجری بوده است.

 


کتاب خلد برین، مانند دیگر تواریخی که در عصر صفوی نوشته شده از کتاب‌های قبل از خود تاثیر پذیرفته، به خصوص از عالم آرای عباسی و فتوحات امینی و صفوه الصفا و نفحات الانس و حبیب السیر و احسن التواریخ و...
برای تصحیح این کتاب آن را با احسن التواریخ و عالم آرای عباسی و خلاصه التواریخ قاضی احمد قمی مقابله شده و اختلافات را در حاشیه ذکر شده است.
نثر کتاب به واسطه واژه پردازی و کاربرد الفاظ و تشبیهات و استعارات تا حدودی سنگین است و همانند کتاب، لباس‌های زنان و مردان ایرانی در دوره صفویه، اثر ژوزف گرلو، نقاش فرانسوی همران ژان شاردن که در سفرنامه شاردن به چاپ رسیده است.
این مسئله را باید در تاریخ تحریر آن و پیشه درباری نویسنده دانست که بنا بر مقتضیات موجود و نیز با توجه به مقام نویسنده در امور شعر و ادبیات و تفسیر صورت گرفته است. ویژگی مهم کتاب ارائه وقایع به صورتی بی طرفانه و همراه با مضمونی انتقادی می‌باشد؛ از آن جمله در حدیقه سوم در شرح جلوس اسماعیل میرزای ثانی و قتل شاهزادگان صفوی نیز گاه و بی گاه در ذکر درگیری‌های شخصی امرای طوایف مختلف، به بهانه‌های گوناگون چنین روندی قابل مشاهده است.
اثر حاضر روضۀ ششم و هفتم از کتاب بزرگ خلد برین است که به ذکر احوال سلاطین و امرای سلسلۀ تیموری (گورکانی) و ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو و ثبت حوادث و وقایع تاریخی این دوران اختصاص یافته است.
محمدیوسف والۀ  اصفهانی قزوینی، روضۀ ششم و  هفتم از خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان)،  به کوشش: میرهاشم محدث، تهران، میراث مکتوب، 800 صفحه، قطع: وزیری، بها با جلد شومیز: 800000 ریال، بها با جلد سخت: 900000 ریال، چاپ اول: 1379، چاپ دوم: 1397.