شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب- شصت و سومین نشست دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب امروز چهارشنبه 24 مرداد 1397 برگزار شد. در این نشست دکتر اکبر ایرانی، جدیدترین فعالیتهای و نشریات مؤسسه را معرفی کردند. نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران (شمارۀ 12)، پیوست 2 این نشریه با عنوان «چکیدۀ تاریخ ریاضیات» تألیف زنده یاد ابوالقاسم قربانی به کوشش زنده یاد غلامحسین صدری افشار و سردبیری دکتر محمد باقری، و ضمیمۀ شمارۀ 10 نشریۀ گزارش میراث با عنوان «مآثر میرزا محمّد شفیع» سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی اثر مطیع بن محمود، متخلص به عرفان با مقدمه و تصحیح دکتر محمد ابویی مهریزی معرفی شدند.

اولین سخنران جلسه، دکتر باقری جدیدترین شمارۀ نشریه و پیوست آن را معرفی کردند و سپس دکتر ابویی مهریزی توضیحاتی دربارۀ «مآثر میرزا محمّد شفیع» ارائه کردند. شعرخوانی آقای دکتر باتمان قلیچ و صحبت‌های آقای قلمچی بخش دیگری از این نشست بود. آوازخوانی اشکان کمانگری و تارنوازی رضا موسوی زاده پایان بخش شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بود.