انتشار دفتر چهارم متون ایرانی

میراث مکتوب - دفتر چهارم متون ایرانی: مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دورۀ اسلامی تا پایان عصر تیموری) به کوشش جواد بشری منتشر شد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

دیباجه

بخش یک: متون تصحیح شده

اختیارات منظوم (تصحیح: محمدحسین سلیمانی)

اسناد دعای بزرگ (تصحیح: امین حق پرست)

ترجمه ای کهن از وصایای پیامبر (ص) به علی (ع) (تصحیح: حامد خاتمی پور)

دیوان بدر جارجرمی (تصحیح: عباس بگ جانی)

چهل مقام یا مقامات اربعین (تصحیح: معصومه امیرخانلو)

چهل مقام یا مقامات اربعین (تصحیح: اکبر راشدی نیا)

زین المعتقد لزیل المعتقد (تصحیح: احسان پورابریشم)

محبوب القلوب (تصحیح: زهرا معینی فرد)

از گفته های بایزید (تصحیح: زینب افضلی)

تحفۀ شاهان (تصحیح: احسان پورابریشم)

رسالۀ شمع جمع (تصحیح: امید سروری)

کتاب الاسرار الجلیة فی جواب الاسئلة الصوفیه (تصحیح: محمد سوری)

رسالۀ قطبیه (تصحیح: حمید رضایی – فردوس مرادی)

دو مکتوب از عبدالله قطب بن محیی (تصحیح: مریم دانشگر – منصوره اعتمادی)

شهادت نامه (تصحیح: وحید قنبری ننیز)

بخش دو: چاپ عکسی (نسخه برگردان)

مفضل بن عمر و کتاب التوحید منسوب به او (مقدمه: محمدکاظم رحمتی)

اشراق اللاهوت (در شرق کتاب الیاقوت) (مقدمه: حسن انصاری)

بشری، جواد، متون ایرانی: مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (دفتر چهارم - از آغاز دورۀ اسلامی تا پایان عصر تیموری)، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، قطع: وزیری، بها: 150000 ریال، 1397.