شمارۀ جدید فصلنامه گنجینه اسناد

میراث مکتوب - فصلنامۀ گنجینۀ اسناد (فصلنامۀ تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی به زبان فارسی – انگلیسی) - سال بيست و هشتم، شماره 109، بهار 1397 منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره از گنجینۀ اسناد به شرح زیر است:
دستورالعمل های دیپلماتیك در ایران دوره قاجار/ صباح خسروی زاده ، نصرالله پورمحمدی املشی، حجت فلاح توتكار، محسن بهشتی سرشت
ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دوره قاجار (با تكیه بر اسناد كاخ گلستان/ حسین احمدی رهبریان، نیره خدادادشهری ، حسن زندیه
سیاست های روسیه در تسلط اقتصادی بر مسیرهای تجاری شمال و شمال غرب ایران از طریق ساخت راه (با تاكید بر اسناد امتیازنامه های راه تبریز به قزوین در دوره قاجار)/ حسین اسماعیلی نصرآبادی، علی اكبر كجباف ، مرتضی نورائی
 نحوه برخورد علمای ایرانی ساكن عتبات با واقعه بست نشینی تجار ایرانی ساكن كربلا در مجاورت كنسولگری انگلیس (1324ق)/ علی اكبر خدری زاده
تحلیل عملكرد آرشیو ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT/ زهرا سلیمانی، امیر غائبی، فریبرز خسروی  
شناخت انواع دوخت به كاررفته در صحافی نسخه های خطی متعلق به دوره صفویه تا قاجار موجود در مركز اسناد و كتابخانه ملی فارس/ مهرناز آزادی بویاغچی، محمد حدادی ، راضیه سرپوش
شناسایی مواد و رنگدانه های به كار رفته در تابلوی رنگ روغن دوره قاجار (منسوب به ابوالقاسم اصفهانی)/ افسانه فیروزنیا ، كورس سامانیان
صاحب امتياز: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران - پژوهشكده اسناد
مدير مسئول:  غلامرضا عزيزی
سردبير: سعيد رضایی شريف آبادی