ساحل نيروانه (شرح سوتره دل (متن بودایی مهابانه) بر اساس تفسیرهای هندی و تبتی)

میراث مکتوب - سوترۀ دل شکل کوتاه شدۀ سوترۀ دل کمال فراشناخت، یک متن مهم مهایانه، به ویژه سنت و جره یانه در تبت است که تاریخ نگارش آن را حوالی 350 میلادی دانسته اند. از آنجا که این سوتره، چکیده یا لب یا شکل خلاصه شدۀ آثار کمال فراشناخت است، نام سوترۀ دل بر آن نهاده اند.

مجمل شدن این سوتره علاوه بر دشوارفهم کردن آن، با تفییرات بزرگی همراه بوده است که آن را نیازمند تفسیر کرده است. اگرچه سنت مهایانه گسترش تدریجی و سپس مجمل شدن آن را نمی پذیرد ، همه را سخنان بودا می داند که در یک زمان و یک مکان از زبان وی جاری شده است.

از سوترۀ دل دو نسخه، کوتاه و بلند در دست است که نسخۀ دوم آن یک مقدمه و مؤخره دارد؛ اما حتی نسخۀ بلند این سوتره نیر کوتاه ترین متن بودایی به شمار می آید.

ساختار این سوتره مانند سوتره های دیگر به شکل پرسش و پاسخ است. شرح و تفسیرهای کاملاً متفاوتی که مفسران جهان بودایی از سوترۀ دل کرده اند آن قدر متنوع است که خواننده را در فهم این سوتره سردرگم می کند.

فهرست عناوین کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: سوتره دل و مفسران هندی و تبتی آن
فصل دوم: تفسیرهای هندی
فصل سوم: تفسیرهای تبتی

شجاعی، علیرضا، ساحل نيروانه شرح سوتره دل (متن بودایی مهابانه بر اساس تفسیرهای هندی و تبتی)، تهران، سمت، 288 صفحه، قطع: وزیری، بها: 140000 ريال.