انتشارِ شمارۀ 41 نامۀ انجمن

میراث مکتوب - فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر»، سالِ چهاردهم، شماره اوّل، بهار 1397 از سویِ انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی ، ویژه شبه قارّه منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از نامۀ انجمن مفاخر به شرح زیر است:

سخن سردبیر/  کاوه خورابه

فلسفه هندی در شعرِ سپهری/ اخلاق احمد آهن

تعالیِ معنا و معنویت در بَگوَد گیتا و اندیشه اسلامی/ حسن بلخاری قهی 

از بُرزویه طبیب و کلیله و دمنه تا روابطِ فرهنگیِ ایران و هند/  نرگس جابری نسب

نگاهی به غزلیاتِ غالب دهلوی/  محمّد رضا حاجی آقا بابایی

سازها و اصطلاحاتی موسیقایی در دیوانِ سعدیِ هندوستان: حسن دهلوی/  کاوه خورابه؛ احمد صدری

شاهدِ نظمِ دقیقِ نقد از نگاهِ بیدل با مقدمّه ای بر بوطیقایِ شعرِ بیدل / احسان شکراللهی

احوال و آثارِ غلام علی بلگرامی/  ذوالفقار علی انصاری

نسخه خطّیِ نادری از سلسله مُجدّدیه / غلام مصطفی خان

چاپخانه منشی نول کشور و ادبیاتِ فارسی/  محمّد عرفان

میراثِ فارسیِ شبه قارّه: بررسی و ارزیابیِ وضعیّتِ اسنادِ فارسی در آرشیوِ ملّیِ هند/  سیّد محمّد حسین محمّدی؛ بهزاد اصغری