مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را

میراث مکتوب - مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را، با رقم «فدوی فتح‌الله صنیع‌زاده» مورّخ 1338 ق برای رئیس‌الوزرا وثوق‌الدّوله ، موزۀ متروپولیتن.

این تصویر ، رونوشتی از اثر محمدزمان است.