قصص الانبیا: نگاره های مجمع التواریخ حافظ ابرو

میراث مکتوب - در کتاب «قصص الانبیا: نگاره های مجمع التواریخ حافظ ابرو» محمدرضا غیاثیان به بررسی دو نسخۀ مصور باقی مانده ازمجمع التواریخ می پردازد که برای شاهرخ پادشاه تیموری کتابت شده اند. یکی از این نسخه ها در کتابخانۀ کاخ توپکاپی نگهداری می شود و دیگری به طور گسترده ای پراکنده شده است. مطالعات نسخه شناختی این کتب نه تنها سبب فهم بهتر سبک تاریخنگاری حافظ ابرو می شود، بلکه منجر به کشف نسخه ای نویافته از جامع التواریخ شده که در ربع رشیدی استنساخ شده است. با بررسی دقیق متن و تصویر این نسخه ها، محمدرضا غیاثیان به خوبی اثبات می کند که شمار زیادی از نگاره های نسخۀ پراکنده، قبل از مُثله شدن نسخه در آغاز قرن بیستم، بر روی متن نقاشی شده اند.

مشخصات نشر:

 Lives of the Prophets: The Illustrations to Hafiz-i Abru’s “Assembly of Chronicles”

By: Mohamad Reza Ghiasian

Publisher: BRILL

Extent: xvi + 344 pp.

ISBN: 978-90-04-37722-6

Hardback:  EUR €132.00    |    USD $159.00

E-Book:  EUR €120.00    |   USD $144.00

فهرست مطالب و اطلاعات بیشتر در:

https://brill.com/view/title/38932