مروری بر سرگذشت نادرشاه افشار

میراث مکتوب - ایران زمین پس از آنکه در سلک کشورهای مسلمان قرار گرفت زیر نفوذ حکومت خلفا بود پس از هجوم مغول و تیموریان سرزمین ایران استقلال خود را باز یافت.

ایل افشار شاخه ای از ترکمانان غز که در غهد سلاجقه با سایر طوایف غز به ایران آمده اند و پاره ای از آنها در خدمت سلاجقه بوده اند و شاید همان زمان در سوریه و آسیای صغیر پراکنده شده اند. برخی از مورخین نام افشار را از اسم او شار پسر ارشد یلدیز خان مغول مشتق دانسته اند.

نام طوایف افشار در عهد سلطنت آق قویونلو مکرر ذکر شده و در عهد صفویه نیز این ایل در زمرۀ هفت ایل اصلی قزلباش بوده اند. این ایل به شعبه های چندی مثل افشار قاسملو در آذربایجان، برای جلوگیری از مهاجمان ازبک و ترکمن به شمال خراسان کوچانده بود.

طوایف افشار از عهد صفوی در آذربایجان، زنجان، قزوین، تهران، فارس، کرمان، خوزستان و یزد پراکنده اند.

جای خالی شرح حال مختصری از نادر در میان عناوین تاریخی به چشم می خورد. این نخستین انگیزه برای نگارنده به شمار می آمد که این جای خالی را پر کند و در کنار حوادث مکرر تاریخ هم زمان با اوضاع و احوال اجتماعی اروپا را نیز ذره بین تاریخ بنگارد.

در این اثر همچنین آثار و ابنیۀ دورۀ نادر کاوش شده است.

فهرست عناوین کتاب به شرح زیر است:

بخش 1: ندرقلی

بخش 2 : فتنۀ افغان ها

بخش 3: نادرشاه

بخش 4: نادرشاه افشار

بخش 5: آثار بازمانده از عهد نادر

بخش 6: جهان در عصر نادر

بخش 7: نظم و نثر در عهد نادر

فهرست منابع تاریخی افشاریه

نمایه و تصاویر

افشارفر، ناصر، نادرشاه افشار، تهران، آژنگ، 105 صفحه، قطع: رقعی، بها: 120000 ریال، 1397.