فراخوان دومین همایش بین‌المللی مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر

میراث مکتوب - یکشنبه و دوشنبه، پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۷، دومین همایش مشترک بین‌المللی گروه شبه‌قارۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه ایران‌شناسی دانشگاه ماربورگ (آلمان)، در موضوع مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر در تهران برگزار می‌شود.

شبه‌قاره و آسیای صغیر در طول قرون متمادی بخش مهمی از حوزۀ گسترش و نفوذ زبان فارسی بوده‌اند؛ بر این اساس، مطالعات تطبیقی می‌تواند پرتوی تازه بر رویکردهای ادبی در این دو سرزمین بیفکند.

در این همایش به آثار فارسی نگارش‌یافته در مناطق مذکور از سدۀ چهارم تا سدۀ سیزدهم هجری و ظهور صنعت چاپ در این مناطق پرداخته خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

1 – تأمل در مفاهیم نویسندگی و تألیف

2 – تحریر، تصحیح، تدوین و شرح متون

3 – بینامتنیت

4 – اقتباس و تقلید

5 – سرقت ادبی

6 – ترجمه

7 – تولید و انتشار آثار ادبی و استقبال از این آثار

تأویل و خواندن متون

مهلت ارسال چکیدۀ مقالات تا 15 مهر 1397

محل برگزاری: فرهنگستان زبان و ادب فارسی