شمارۀ جدید کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال نوزدهم، شماره 36، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره از کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:
آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه/ رضا غفوری
مقایسه شعر «عشق بتان» رشید وطواط با شعر «ذخیره» آپولینر/ نصرت الله دین محمدی كرسفی  
انتساب طریق التحقیق به حكیم سنایی/ جمال احمدی ، سارا زمانی     
توجه به قرینه های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی/ یوسف اصغری بایقوت
كیفیت بازتاب آپوكالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه/ فتانه صادقیان ، محمد شفیع صفاری ، سید علی قاسم زاده  
تحلیل پرسش محور شعر «هنوز در فكر آن كلاغم» احمد شاملو/ بتول واعظ ، محمد رضا حاجی آقا بابایی  
تحلیل ساخت و معنا در مصباح الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی/ عبدالمجید محققی، فاطمه حیات داودی ، میترا اكبرزاده   
بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن كریم/ فرنگیس شاهرخی ، اسماعیل صادقی ، محمدرضا سنگری

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
مدیر مسئول: محمدكاظم مهتدیانی
سردبیر: مهدی ملك ثابت