تاریخ آران و بیدگل

میراث مکتوب - آران و بیدگل با اینکه قدمت تاریخی دارد تاکنون کتابی مستقل راجع به آن نوشته نشده یا به دست ما نرسیده جز آنکه بعضی از نویسندگان و مورخین به مناسبتی اسمی از آن آورده اند با توجه به اینکه جمعی از علما و دانشمندان و شعرا در این منطقه سکونت داشته اند و هریک ستارۀ درخشانی در آسمان فضیلت و دانش بوده اند.

چه بسیار شعرا و گویندگانی که با سروده های نغز و شیوای خود در دلهای افسرده بذر امید پاشیده اند. آری سطوری از یک دانشمند می بینیم و ابیاتی از یک شاعر در اوراق کهن می یابیم حاکی از زحمات بسیار و رنج های ممتد اوست.

متأسفانه اکثر نوشتجات علما و دواوین شعرای این سامان دستخوش حوادث دوران واقع شده و دست تطاول زمان اوراق آنها را پراکنده کرده است.

 

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

زندگینامه

پیشگفتار مؤلف

بخش اول

موقعیت جغرافیایی آران و بیدگل

بخش دوم

علمای گذشته آران و بیدگل

بخش سوم

شعرای آران و بیدگل

بخش چهارم

شرح حال چند نفر از رجال گذشته

تشکری، علی، تاریخ آران و بیدگل، به اهتمام و تصحیح: حبیب الله سلمانی آرانی، تهران، اسوه،  136 صفحه، بها: 65000 ریال، 1396.