انتشارِ تذکرۀ «بهارِ گلشنِ کشمیر»

میراث مکتوب - «تذکرۀ شعرایِ کشمیری پَندَتان المعروف به بهارِ گلشنِ کشمیر» برایِ نخستین بار در دو جلد در سال‌هایِ 1931 و 1932 از اِندَین پریس در شهرِ اله آباد در هندوستان منتشر شد. نویسندگانِ تذکره هم دو پَندَتِ کشمیری بودند: پَندَت بَرَج کِشَن کَوَل متخلّص به «بی‌خبر» و پَندَت جَگ موهَن نات رینا متخلّص به «شوق». این تذکره شاملِ تصویرِ بیشترِ شاعران، زندگی‌نامه و نمونه‌هایی از شعرِ فارسی و اردویِ 326 پَندَت‌ِ کشمیری است:121 شاعرِ فارسی‌گوی، 22 شاعرِ فارسی و اردوی زبان، 183 شاعرِ اردو زبان. تذکرۀ مزبور، شاعرانِ دورۀ 1759 تا 1902 را دربرمی‌گیرد. ادارۀ «قومی کونسل برایِ فروغِ اردو زبان» در دهلی‌نو، در راستایِ طرحِ تصحیح و چاپِ کتاب‌هایِ نایاب، این تذکره را به  تصحیحِ دکتر حسین ماجد منتشر کرده است.

«تذکرۀ شعرایِ کشمیری پَندَتان المعروف به بهارِ گلشنِ کشمیر»-

جلدِ اوّل: از «الف» تا «خ»، تعداد صفحات: 454، بهاء: 275 روپیه هندوستانی.

جلدِ دوّم: از «د» تا «ظ»، تعداد صفحات: 538، بهاء: 300 روپیه هندوستانی، ناشر: قومی کونسل برایِ فروغِ اردو زبان، دهلی‌نو،2017.

(خبر برگرفته از: خبرنامه «اردو دنیا»، قومی اردو کونسل، جلد 20، شماره 2، فوریه 2018، دهلی‌نو)

منبع: بساتین