حدیث پژوهی علامه شبر در مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار

میراث مکتوب - تبیین مبانی و اصول مورد توجه محدثان در شرح و توضیح روایات دیریاب، علاوه بر راه گشایی در فهم و تفسیر احادیث در ضابطه مند کردن دانش فقه الحديث و رفع تعارضات روایی بسیار اثرگذار است و از ورود تأویل های ناصحیح به تفسیر روایات جلوگیری می کند.

 تنها کتاب مهم و تخصصی شیعه در حوزۀ احادیث دشواریاب را می توان مصابيح الأنوار فی حل مشكلات الأخبار اثر سید عبدالله شبر دانست که با هدف شرح و توضیح احاديث مشکل و پیراستن چهرۀ حديث شیعه از تعارض با آیات، روایات و اصول اعتقادی تألیف شده است.

 اثر حاضر، پس از باز خوانی عوامل مؤثر در پیدایش احادیث دیرباب و ورود تعارض به مجموعه های حدیثی و ارائه تصویری از شخصیت علمی سید عبدالله شبر و جایگاه مصابيح الأنوار، به استظهار و تبیین مبانی فقه الحدیثی شبر در فهم روایات مشکل، روش های کاربردی او در مواجهه با تعارضات بدوی و نوع تعامل وی با روایات فقهی و اعتقادی در مصابيح الأنوار پرداخته است.

فقهی زاده، عبدالهادی، عماری اله یاری، زهرا، حدیث پژوهی علامه شبر در مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، 184 صفحه، تهران، خانۀ کتاب، 184 صفحه، 250000 ریال، 1397.