اشاره ای بر ترجمۀ «اسلام ایرانی» هانری کُربین

میراث مکتوب - هانری کربین از خاورشناسان خوش نامی است که به نظر نمی آید مسافرت و کارهایش به هیچ وجه جنبۀ استعماری داشته باشد، هرچند از گرایش ها و تعصبات ویژه ای خالی نیست.

از نخستین کسانی که در ایران او را شناسانید دکتر سید حسین نصر است که واسطۀ ملاقات او و سپس ادامۀ مفاوضات و مذاکرات او با سید جلال آشتیانی شد که خصوصاً این ارتباط باعث پدید آمدن چهارجلد منتخب آثار حکمای الهی ایران (از ملاصدرا به بعد) گردید که از آثار ارزشمند مرحوم استاد آشتیانی ، مصدر به مقدمه های فرانسوی هانری کربین است.

متن کامل این یادداشت به قلم علیرضا ذکاوتی قراگزلو که در شمارۀ جدید ماهنامۀ جهان کتاب منتشر شده است اینجا بخوانید.