بازتاب آینه (دربارۀ مولوی و مولوی شناسان بزرگ)

میراث مکتوب - آثار مربوط به مولوی پژوهی عموماً توصیفی، روایی، قدسی، اسطوره ای است و تا حدود زیادی هم دربارۀ مولانا عیب اندیشانه، و در نتیجه عیب اندیشانه بحث شده است که در این نوع نگاه چون همه چیز را می پذیرند امکان و احتمال این که داغ عیب بر پیشانی تحقیق و پژوهش های توصیفی نشنید دور نیست. در عرصۀ مولوی پژوهی جای تحقیقی جدی و تحلیلی در انبوه آثار موجود خالی به نظر می رسد.
این که نگاه نکته سنج، واقع بین، نقادانه و بدون اغراض و امراض پژوهشی تا اعماق وجود مولوی و تصوف اورا بکاود هنوز جز در مواردی نادر، صورت تحقق نبسته است.
تحقیق حاضر، از بزرگان مولوی پژوهی سخن به میان آورده که آثارشان در آفاق نگاه تحلیلی و انتقادی دیده بانی می کند. امید می رود موضوع مولوی شناسی از مرز روایت های فضیلت مابانه واهی، راهی و رهی به دنیای درون این انسان معنوی پیدا کند.
 تحقیق حاضر نه مدعی چنین نگاهی، بلکه در مطلب چنین دیدی، نقبی به دنیای مولوی پژوهی زده است. در این کتاب از چهار مولوی پژوه نامی سخن رفته - خليفه عبدالحكيم - عبدالباقی گولپینالی - آن ماری شیل - فرانکلین دین لوییس.
ربیعی فر، مسعود، بازتاب آینه (درباره مولوی و مولوی شناسان بزرگ)، تهران، روزآمد، 174 صفحه، قطع: رقعی، بها: 160000 ریال، 1396.