شرح حال استاد زنده‌یاد احسان یارشاطر به قلم خودش

میراث مکتوب - دکتر احسان یارشاطر در نشریۀ ایران نامه، سال 30، شمارۀ 2، تابستان 1394/ 2015 شرح حالی از زندگی خود نگاشته است.

من در 12 فروردین ماه 1299 ش / 1920 در همدان متولد شدم. خاندانم از مردم کاشان بودند و به بازرگانی اشتغال داشتند. با این همه پدرم، هاشم یارشاطر اهل علم نیز بود و به تحصیل معارف وقت و زبان عربی پرداخت و سپس زبان اسپرنتو را فراگرفت و ضمن مشاغل خود به تشویق و تدریس این زبان در تهران همت گماشت.

تحصیلات ابتدایی را در همدان و کرمانشاه و تهران و تحصیلات متوسط را در دبیرستان های تربیت و شرف و سپس، دانشسرای مقدماتی تهران را به پایان رسانید. در دانشسرای مقدماتی تدریس مبتکرانه و مؤثر علی محمد عامری ذوق مطالعه را در من بیدار کرد و به خصوص علاقه به ادبیات فارسی را من برانگیخت. پس از آن با بورسی که در نتیجۀ امتیاز در امتحانات دانشسرای مقدماتی به من تعلق گرفته بودم به دانشگاه تهران وارد شدم و در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات (دانشسرای عالی) ثبت نام کردم و از محضر استادان آن از جمله، دانشمندان فقید ابراهیم پورداوود و محمدتقی بهار و احمد بهمنیارو عباس اقبال و سید کاظم عصار و بدیع الزمان فروزانفر و فاضل تونی و امینه پاکروان ، فایده بردم و در سال 1321 ش/ 1942 به دریافت درجۀ لیسانس نائل گشتم. سپس ، در دبیرستان علمیۀ تهران به دبیری پرداختم.  یک سال بعد به دعوت حسین گونیلی به معاونت دانشسرای مقدماتی تهران منصوب شدم.

متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید.