انتشارِ «مکتوباتِ حضرت شاه احمد سعید دهلوی»

میراث مکتوب - این کتاب، مجموعه نامه‌هایِ فارسیِ شاه احمد سعید مُجدّدی دهلوی (1217-1277 هجری) است. مریدش – حاجی دوست محمّد قندهاری (1216-1284هجری) این نامه‌ها را گردآوری کرده و بر آن مقدمّه نوشت.

نسخه‌خطّیِ این مجموعه نامه‌ها، در خانقاهِ احمدیه سعیدیه، موسی زَئی شریفِ دیرا اسماعیل خان (پاکستان) نگهداری می‌شود و دوست محمّد قندهاری در همین جا مدفون است. پروفسور محمّد اقبال مُجدّدی چاپِ عکسیِ نامه‌ها را به همراهِ مقدمّه‌ای مبسوط به چاپ رسانده است. این مجموعه، شاملِ 137 نامه است که 97 نامه به دوست محمّد قندهاری نوشته است.
«مکتوباتِ حضرتِ شاه احمد سعید دهلوی» دارالاسلام، لاهور + مکتبه سراجیه ، موسی زَئی شریف؛ تعدادِ صفحات: 32+ 194، سالِ چاپ: 2018.
شایانِ ذکر است، مرحوم دکتر غلام مصطفی خان (1912-2005) نامه‌ها را گردآوری نموده به نامِ «تحفه زوّاریه در انفاسِ سعیدیه» در 1955 از کراچی به چاپ رسانده بود. سپس محمّد ظهیرالدّین بَتی در 2011 این مجموعه نامه‌ها را به زبانِ اردو ترجمه کرد که از سویِ زوّار آکادمی در شهرِ کراچی منتشر شد.
 (برگرفته از مجلّه «معارف»، دارالمصنّفین شبلی آکادمی، اَعظم‌گَر، هندوستان، جلد 202، عدد 2، اوت 2018)
منبع: بساتین