شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 21 شهریور برگزار شد. در این نشست دکتر علی اشرف صادقی، دربارۀ ژیلبر لازار زبان شناس فرانسوی که هفتۀ گذشته دار فانی را وداع گفت و هرمز همایون پور دربارۀ فعالیت های فرهنگی خود سخن گفتند. همچنین محمدرضا مرعشی پور دربارۀ ترجمۀ خود از هزار و یکشب توضیحاتی را بیان کرد. فرهاد طاهری، پژوهشگر و ویراستار نیز مطالبی دربارۀ ره انجام حکمت بیان کرد. 

در پایان نشست سیدعلی موسوی گرمارودی نیز قصیدۀ «گلِ همیشه بهار سخنوری سعدی‌ست» را برای حاضران قرائت کرد.