شمارۀ 37 فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسلام

میراث مکتوب - فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسلام (سال دهم، شمارۀ سی و هفتم، تابستان 97) به صاحب امتیازی پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ تاریخ اسلام به شرح زیر است:

بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهد/ مرتضی ایروانی نجفی، زهرا حیدری آبروان

بازخوانی فتح یمن توسط وهرز در پرتو نظریه های جامعه شناسی جنگ/ مریم حسن پور هفشجانی، احمد کامرانی فر، سهیلا ترابی فارسانی

عشق متصوفانه در آثار داراشکوه: الگویی کهن برای دنیای نوین/ عطاالله حسینی

طریقت صفی علیشاه، نمونه ای از پیوند طریقت و سیاست در عصر قاجار/ رضا دهقانی، علی رضا چاهیان بروجنی

مروری بر فعالیت های فرهنگی زنان در آناتولی عصر سلجوقی با تأکید بر طریقت های مولویه، اوحدیه و بکتاشیه/ زهرا ربانی، منیژه قدرتی وایقان

مناسبات خوانین آل افراسیاب با خلافت عباسی/ محسن رحمتی

بررسی تحرک اجتماعی و شایسته سالاری در دورۀ صفویه (با تکیه بر نهاد وزارت) /ساسان طهماسبی

مدیرمسئول: سیدهادی خامنه ای

سردبیر: دکتر مهدی محقق

مشاور علمی: جمشید کیانفر