فراخوان شانزدهمین جشنواره حامیان نسخ خطی

میراث مکتوب - شانزدهمین جشنواره حامیان نسخ خطی، جایزه سید عبدالله انوار در دو بخش اصلی و جنبی توسط کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

بخش اصلی: موسسات پژوهشی، ناشران، کتابخانه ها، مصححان، فهرستنویسان، نسخه پژوهان می توانند نسخه ای از آثار خود در زمینه های تصحیح متون، فهرستنگاری نسخ خطی و اسناد نسخه پژوهی و سندپژوهی را که در سالهای 95 و 96 منتشر شده به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

بخش جنبی: علاقه مندان باید کارنامه خود در زمینه مرمت کاری، آسیب شناسی، صحافی، کتابداری، اهداگری، مجموعه داری، کاغذسازی، تصویربرداری نسخه ها و وب سایت های فعال را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

مهلت ارسال: پایان شهریور ماه 1397

نشانی: تهران، کتابخانه ملی، دبیرخانه اجرایی همایش، تلفن: 81622811-81622800