شمارۀ 7 صدای شرق

میراث مکتوب - هفتمین شماره از مجله صدای شرق، نشریه ملی انجمن نویسندگان تاجیکستان ویژه ژولای ۲۰۱۸، به سردبیری رستم وهاب‌زاده، در ۱۶۰ صفحه منتشر شد.
مندرجات:
سخنرانی پیشوای ملت، امامعلی رحمان به افتخار روز وحدت ملی در شهر کانِ بادام؛
گلرخسار، خندهء آفتاب، اشعار؛
عطا همدم، لیانید چگین، کارنامه‌های سپیتمان؛
دولت‌علی، دل من، اشعار؛
رجب مردان، کشتار بی‌خون، قصه؛
سال رشد سیاحی و هنر‌های مردمی
یاردن میلف، دیار دامن گردون؛
صحیفه‌های دوستی و برادری
عبدالجبار رحمان‌زاده، روابط ادبی و فرهنگی خلق‌های تاجیک و ازبک؛
سابقهء معنوی و آینده روشن؛
غفور غلام، به خلق برادر تاجیک، شعر؛
زلفیه، به وطن، شعر؛
میرحسین، شراره حیات، شعر؛
حمید عالم‌جان، گل زردآلو، شعر؛
آیبیک، خون مقدس، پاره‌ای از رمان؛
اویغون، چشمه، شعر؛
اسقد مختار، قطره‌ها، شعر؛
ارکین واحد‌اف، زبان مادری هرگز نمیرد، شعر؛
عبدالله عارف‌اف، شب زمستان، شعر؛
اتکر هاشم‌اف، غرور بیهوده، داستان؛
نارمراد نذرالله‌اف، باور کنید، شعر؛
حلیمه خدای‌بردی‌آوا، برف و باران، شعر؛
اعتبار آخون‌والا، خریطهء وطن، شعر؛
عسقر محکم، سرود، شعر؛
سلیم عشور، وطن، شعر
.