جلد پنجم گزارش های محمرمانه کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات

میراث مکتوب - گزارش های محرمانه کنسول انگلیس در سیستان و قاینات در سال های 1308، 1307، 1306 شمسی که به شکل کتاب حاضر به خوانندگان تقدیم می شود ، چهارمین کتاب با ترجمۀ نگارنده در این زمینه و شامل اطلاعاتی دربارۀ موضوع های ذیل است:

1 – تجارت در منطقه

2 – حملات ملخ

3 – سفرها و نقل و انتقال مأموران لشکری و کشوری دولت ایران

4 – رویدادهای حکومتی و نظامی ایران

5 – مأموریت و فعالیت های اعضای کنسولگری انگلیس

6 – رویدادهای محلی در شهرهای منطقه از جمله بیرجند

7 – راه ها

8 – راه آهن

9 – رویدادهای افغان

10 – فعالیت های نمایندۀ شوروی در منطقه و تبلیغات بلشویکی

11 – سفرهای اتباع خارجی به ویژه اتباع اروپایی و روسی

گزارش ها از نظر ثبت وقایع رخ داده قابل اعتنا و اعتماد است و در مواردی که گزارشی تأیید نشده به درستی ذکر شده که این گزارش تا زمان درج مطلب تأیید نشده و یا ندرتاً اگر دربارۀ اتفاقی بعداً معلوم شده که درست نبوده. گزارش ها از این جهت که برای اولین بار اطلاعاتی منتشر نشده و بکری را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد، حائز اهمیت است. اتفاقات ثبت شده در این گزارش ها به خوبی مرحلۀ گذار یک جامعۀ سنتی به مدرن این را نشان می دهد که با شکل گیری مراگز آموزشی ، بهداشتی ، ارتباطی ، مدیریتی و نظارتی و رواج مدرنیزاسیون و تکنولوژی هایی همچون برق و سینما تغییرات اساسی فرهنگی و توسعه را در منطقه ایجاد نموده است.

اگر به فهرست مطالب گزارش شده توجه شود به گستردگی اطلاعات موجود در این گزارش ها پی می بریم. سخن از راه هار ارتباطی که پیش می آید راه های مواصلاتی عمدتاً همان راه های شترروی سابق است که رفت و آمد با اتومبیل در این جاده با سرعت بسیار کم و با صدمۀ به وسایل موتوری همراه است، ناامنی راه ها بر مشکل حمل و نقل می افزاید، فساد و رشوه خواری در بین مسئولان رواج دارد، خودسری و شورش سرداران و در رأس آنان دوست محمدخان اوضاع ناحیه را ناآرام کرده و در بمپور به خودسری و حکمرانی پرداخته است.

رفیعی، محمود، جلد پنجم گزارش های محمرمانه کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات سال های1929 – 1928 – 1927 میلادی، 1308 – 1307 – 1306 خورشیدی ) ، تهران، هیرمند، 455 صفحه، قطع: وزیری، 370000 ریال.