مجموعۀ هفت جلدی حکایت بلوچ منتشر شد

میراث مکتوب - مجموعۀ هفت جلدی حکایت بلوچ تألیف محمود زندمقدم منتشر شد.

مجلدات هریک از این مجموعه به شرح زیر است:
جلد اول، سیری در احوال اهل بلوچستان: شهرها، دیها، آب ها، کرانه ها
جلددوم، کردها، انگلیس ها، بلوچ ها
جلدسوم، بنه بندی، گندهه مردمان، کلای چهل دختران، میرگهرام، میرچاکر، حماسه سرایی پهلوان های بلوچ
جلدچهارم، لولی ها، نگاران، میدها یا مادها، اصل ومنشا بلوچان، سفرها: سربازها، سراوان
جلدپنجم، بزرگ زاده ها، دره نگاران، کلای دزک و چراغ خان
جلدششم، گرم گویی بلوچان: افسانه های دیروزین، روایت های امروزین
جلدهفتم، بشاگرد(بش گرد)، کلای انگهوران، سردشت، بلوچ کاره ها، قرش ها(قریش ها)، بیابان، جاسک، بندرعباس، میناب، مردمان، مناسک و آیین ها، آداب

مجلدات این کتاب قبلا به صورت پراکنده توسط ناشران مختلف چاپ شده بود

زندمقدم، محمود، حکایت بلوچ، تهران، دنیای اقتصاد، 2780 ریال، بها: 2500000 ریال، 1397.