کتیبه های میخی اورارتویی

میراث مکتوب - مطالعات اورارتویی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزۀ شرق نزدیک باستان بوده است.

مطالعات در حوزۀ زبان شناسی اورارتویی از این روی مهم و پیچیده است که زبان اورارتویی در کنار زبان های حوری، عیلامی و حتی از زبان های کمتر شناخته شده در منطقه است. پژوهش دربارۀ حوزۀ معناشناسی این زبان ها با مشکلات و دشواری های بسیاری روبه رو است و پژوهشگران طراز اول در این حوزه برای غلبه بر این مشکلات می بایست از دانش و معلومات گسترده ای در حوزۀ فرهنگ میخی و زبان شناسی عمومی برخوردار باشند. در این نقد تلاش شده است که عیار علمی کتاب کتیبه های میخی اورارتویی از ایران به بوتۀ آزمایش نهاده شود و مشکلات و معایب کلی آن به صورت فهرست وار خاطرنشان گردد.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.