شمارۀ 196 جستارهای نوین ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای نوین ادبی سال ۵۰، شماره ۱۹۶ (۱۳۹۶) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد

فهرست مطالب این شماره از جستارهای نوین ادبی به شرح زیر است:

بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین علی اصغر میرباقری فرد، الهه عظیمی یانچشمه

جریان‌شناسی نثر ادبی در دورۀ صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی/ سعید شفیعیون، مهسا رضایی

تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل/ خلیل بیگ‌زاده ، احسان زندی طلب

ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان  / رضا صادقی شهپر

تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورۀ بهرام گور (با توجه به نظریۀ ژیلبر دوران)/ مریم سعیدی

معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ ۰۶۶ از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن  / سلمان ساکت ، ملیحه گزی مارشک        

سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟  / لقمان محمودپور

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیّد حسین فاطمی

سردبیر: دکتر محمد تقوی