پایان دادن به بیش از دوهزار ساله منطق ارسطو

میراث مکتوب - کتاب «مفهوم نگاشت، یک زبان فرمولی اندیشه محض، ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب» اثر گوتلوب فرگه با ترجمه طالب جابری در انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

«مفهوم نگاشت: یک زبان فرمولی اندیشه محض، ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب» عنوان کتابی است از ریاضیدان، منطقدان و فیلسوف نامدار آلمانی گوتلوب فرگه، که بسیاری از صاحب نظران او را بنیانگذار فلسفه‌ی تحلیلی می دانند. فرگه که در آغاز در مقام یک ریاضیدان به دنبال فروکاست مفاهیم علم حساب به ویژه مفهوم عدد به مفاهیم منطقی بود، پس از رویارویی با کاستی های زبان روزمره، سیستم نشانه گذاری متفاوت خود را برای بیان «محتوای مفهومی» ابداع کرد.

او در کتاب «مفهوم نگاشت» با تحلیل گزاره‌ها بر اساس «تابع و شناسه» به جای «موضوع و ‌محمول» و ارائه ی نظریه ی تسویر به سلطه‌ی بیش از دوهزار ساله ی منطق ارسطو پایان داده و‌ راه را برای منطق جدید باز می کند. این کتاب تأثیرگذار در تاریخ منطق و ‌فلسفه با ترجمه ی طالب جابری در مؤسسه ی پژوهشی حکمت و ‌فلسفه منتشر شده است .