شماره جدید فصلنامه پژوهشنامه «تاریخ تمدن اسلامی» منتشر شد

میراث مکتوب - شماره جدید فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی به صاحب امتیازی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سردبیری سیدجمال موسوی و مدیر مسئولی احمد باقری منتشر شد.

در تازه ترین شماره از فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (دوره ۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)، مقالاتی با عناوین «رسم اجازه نویسی در سنت تعلیمی هنرخوشنویسی عثمانی: تحلیل ساختار و محتوای اجازه‌نامه‌ها» به قلم فریبا پات؛ «کرامیان و اوضاع اجتماعی خراسان در دورۀ غزنویان» تالیف محسن رحمتی و میترا روشنی؛ «بازتاب اندیشه‌های حنفیان اهل سنت و جماعت خراسان در کتاب گزیده ابونصر خانقاهی» نوشته رضا عشقی گنبکی؛ «مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان» به قلم مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی و هادی عالم‌زاده منتشر شده است.

همچنین عناوینی چون «مالیات مُکوس (ضرائب گمرکی) در مصر دوره والیان (۱۹ـ۲۵۴ ق)» نوشته بهرام کارجواجیرلو و نگار ذیلابی؛ «عوامل مؤثر بر گسترش شهری فسطاط تا تأسیس قاهره» تالیف محمد محمدپور و فاطمه جان احمدی؛ «نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی» نوشته سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی و محمدکریم یوسف جمالی از دیگر مقالات منتشر شده است در این مجله است.