آینه پژوهش در گام 171

میراث مکتوب - شماره 171 آینه پژوهش، دو ماهنامه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

نگاهی به ادوار و مکاتب کلامی امامیه در قرون میانی/ حمید عطائی نظری

چرخش یک نسخه خطی در قرن دوازدهم هجری/ رسول جعفریان

سعدی شیرازی و زوال ملک بنی العباس/ جویا جهانبخش

نسخه خوانی (12)/ رسول جعفریان

پابرگ (13)/ جواد بشری

بستان (6)/ مریم حقی (کورانی)

سیاست، شعر و تصوف در ایران قرون وسطی/ چاد لینگوود؛ مریم مشرّف

صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم
مدير مسئول: محمدتقی سبحانی  
سردبير: محمدعلی مهدوی راد