شمارۀ جدید فصلنامۀ پژوهش های تاریخی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ پژوهش های تاریخی (سال دهم، شماره 3، پاييز 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ پژوهش های تاریخی به شرح زیر است:

بررسی عملكرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه پژوهی شیراز/ مهدی خدامی ، مرتضی نورائی، اصغر فروغی ابری

روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039 تا 1135 ق/1629 تا 1722 م)/ حمید تقوی فر ، محمد كریم یوسف جمالی ، ناصر جدیدی 

تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر كشاورزی برآن در دورﮤ صفویه/ علی اكبر كجباف ، مجتبی منصوریان ، اصغر فروغی ابری

بررسی جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخ‏ نگاری رنسانس/ احمد فضلی نژاد

تبیین نظام طبقه بندی اسناد و شواهد تاریخی در مطالعات میراث مسكونی اصفهان/مریم قاسمی سیچانی ، آزاده حریری، بهنام پدرام  

تبارشناسی طنز پارسی در ﭘﻬﻨﮥ تاریخ ایران پس از اسلام/ذبیح الله فتحی فتح، محمدحسین نیكدار اصل ، اصغر میرفردی  

ازدواج های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت ها و پیامدها)/برومند سورنی ، نصراله پور محمدی املشی ، باقرعلی عادل فر ، محسن بهرام نژاد  

صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان               

مدير مسئول: اصغر منتظرالقائم

سردبير:  مرتضي دهقان نژاد