قصه‌پژوهی ايرانی

میراث مکتوب - قصه پژوهی ایرانی اثری پژوهشی است که پس از تحقیقات میدانی به طبقه بندی و تحلیل سی قصه عامیانه روستای آمره (خلجستان قم) می پردازد.
در این کتاب، پس از متن قصه ها که به روش میدانی طی بیش از بیست سال جمع آوری گردیده - ابتدا مسیر قصه های جادویی بر اساس نظریه ریخت شناسی پراپ توصیف می شود، سپس شماره هر قصه بر اساس نظام شماره گذاری آرنه/ تومپسون تعیین می گردد. آن گاه نوع قصه بر مبنای طبقه بندی قصه های ایرانی مارزلف مشخص می گردد.

در ادامه پس از نقل قصه ها، تحلیل زمینه های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، زبانی، جامعه شناختی، مردم شناختی، دینی و مذهبی، فلسفی و روان شناختی آنها ارائه می شود. و - . در بخش دوم کتاب نیز نمونه هایی از قصه ها به گویش آمره آمده است.
عادلخانی، حسن، قصه‌پژوهی ايرانی، تهران، علمی و فرهنگی، 396 صفحه، قطع: پالتویی، 200000 ریال، 1397.