پنل علمی مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

میراث مکتوب - در حاشیۀ مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان پنل علمی برگزار شد. سخنرانان این پنل علمی دکتر بِندیک پِری (مدیر بخش مطالعات ترکیه)، دکتر اکبر ایرانی ، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و دکتر سوسن اصیلی بودند.