فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوزۀ اسناد و تاریخ پارلمان

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ «اسناد بهارستان»، دورۀ جدید، شمارۀ دهم، بهار و تابستان 1396 منتشر شد.

فهرست عناوین این شماره از فصلنامۀ اسناد بهارستان به شرح زیر است:   

نقش سیاست های بین المللی عصر مشروطه در پیدایش دولت قدرتمند در ایران/ حمید احمدی و صبریه گرمشابی

بررسی تطبیقی انتخابات پارلمان ایران و انگلیستان/ فاطمه حسین پور

بررسی مفهوم مردم در آیینۀ قانون اساسی مشروطۀ ایران و عثمانی/ نوران طولابی

بررسی دیدگاه و عملکرد آقا نجفی اصفهانی در قیام منتهی به جریان مشروطیت/ مهدی السام زاهدانی

انتخابات دورۀ هفدهم  مجلس شورای ملی در نیشابور/ محسن مدیرشانه چی – علی زارعی

مقایسۀ عملکرد کمیسیون کشاورزی دوره های نوزدهم و بیست و یکم مجلس شورای ملی/ عباس نوروزی

اسناد پارلمانی انگلستان/ مترجم: سیروان خسروزاده

صاحب امتیاز: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

سردبیر: منصوره نظام وافی