ضمیمه 27 دوفصلنامه آینه میراث منتشر می شود

میراث مکتوب - ضمیمۀ 27 دوفصلنامۀ آینۀ میراث- دوره جديد، سال دهم، ضميمه 27 ، سال 1391 (دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون) با عنوان « گزارش گونه اي از كيفيت احياء آثار عبدالقادر مراغي» نوشتۀ سيدعبدالرضا موسوي طبري منتشر می شود.