عهد جدید در مقام ادبیات

میراث مکتوب - در این کتاب، نویسنده به عهد جدید از دریچه بسیار ویژه ای می نگرد، یعنی از منظر مطالعۀ ادبی پرسش هایی که در این شیوه نگاه مطرح می شوند کانون توجه خود را بر روی زبان و هنرآوری خود متن می گذارند.

رویکرد ادبی به عهد جدید فرض را بر این می گذارد که اسناد و مدارکی که در این متن یافت می شوند فقط انتقال دهندۀ اندیشه نیستند، بلکه سبب سرگرمی، انگیزش، سردرگمی و لذت مخاطب نیز می شوند.

هنرآوری عهد جدید حتی برای کسانی که به لحاظ مذهبی دلبسته آن هستند نیز می تواند جذاب و انگیزاننده باشد. خواندن عهد جدید به منزلۀ ادبیات، دینامیسم و پویایی این جذابیت را روشن می سازد.

برخلاف تفسیرگران مذهبی این متون مقدس که ممکن است زیر تأثیر تمنایی برای یافتن محتوای اخلاقی یا الهیاتی، تجربه زیبایی شناسانه خواننده را از نظر دور بدارند، تفسیر ادبی این تجربه را برجسته می سازد.

کیفر، کایل، عهد جدید در مقام ادبیات، مترجم: مجتبی پردل ، 199 صفحه، قطع: رقعی، 250000 ریال، 1397.