شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی – تخصصی تاریخ پژوهی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی – تخصصی تاریخ پژوهی (سال بیستم، شمارۀ 73، تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از فصلنامۀ تاریخ پژوهی به شرح زیر است:  

جایگاه گرشاسب نامه در ادبیات ایران با تأکید بر مضامین اخلاقی و تربیتی آن/ نرگس پنج تن پناه

سیر تفکر فلسفی در ایران باستان با تکیه بر تأثیر زرتشت/ علی زارع

مطالعه و سبک شناختی معماری صخره ای گوردخمه گویجه قلعه: شهرستان مراغه/ سعید ستارنژاد، شیما عزیزی ، فریبرز طهماسبی

نگاهی به حضور سیاسی و اجتماعی زنان در آثار ادیبان و اندیشمندان در عصر حکومت های ترک (غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی)/ حمیده دانشجو

بررسی انتساب رسالۀ لغت بیهقی به ابوالفضل بیهقی و تأثیر این رساله در رواج واژگان عربی در متون فارسی قرون چهارم و پنجم هجری قمری/ منصوره کریمی قهی

انحطاط ایران در تاریخ نگاری عبدالحسین زرین کوب (با تکیه بر جبرگرایی و خردستیزی)/ منوچهر محمد یوسفی

بررسی علل ورود علمای شیعه به دربار صفوی/ محمدجواد ورعی، حمیدرضا بیگدلی، سیده مریم موسوی

تدفینی مربوط به فرهنگ باستان شناختی باختر – مروی در شمال شرق ایران (بجنورد)/ نویسنده: علی اکبر وحدتی، مترجمان: علی اصغر سلحشور، حامد طهماسبی زاوه