مقالات دکتر محسن جعفری مذهب در نشریۀ آینۀ میراث

میراث مکتوب -  16 مهر مصادف است با نخستین سالگرد درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب.  

او برخلاف دانش آموختگان تاریخ که تخصص در یک موضوع و یا سلسله ای دارند، بس، جامع الاطراف بود، افزون بر تخصص تاریخی اش که مغول بود، سکه شناس، ایرانشناس، سندپژوه و مُهر شناس.... وی از معدود شخصیت های به معنی واقعی فرهنگی بود که دلسوزانه کار می کرد و هدفش ترویج و فرهنگ ایرانی بود، برگزاری نشست های سالانه و پربار در نمایشگاه کتاب دربارۀ مشترکات فرهنگی ایران و کشورهای همجوار و برخی کشورهای اروپایی بیانگر تلاش و علایق عمیق او به توسعه فرهنگ مشترک بود.

دکتر جعفری مذهب در سالهای تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ارتباط زیادی با این مؤسسه داشت و مقالاتی در دونشریۀ آینۀ میراث و گزارش میراث منتشر کرد.

آنچه در ادامه می آید مقالات دکتر جعفری مذهب در نشریۀ آینۀ میراث است.

کتابخانه میر معزالدین قزوینی/ دوره جدید سال دوم، شماره دوم، تابستان 1383 (پیاپی 25)

مخطوط بعدِ مطبوع/  دوره جدید سال دوم، شماره سوم، پاییز 1383 (پیاپی 26)

فهرست نویسی: تنها یکبار دوره جدید سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1383 (پیاپی 27(

ذیل مجمع الانساب شبانکاره ای /دوره جدید سال سوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1384 (پیاپی 30-31)

مهرهای مالکیت/ دوره جدید سال چهارم، شماره اول، بهار 1385 (پیاپی 32 (

بیان النجوم، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم منجّم تفلیسی/ دوره جدید سال چهارم، شماره دوم و سوم، تابستان و پاییز 1385 (پیاپی 33-34)

منابع ابن خلدون برای تاریخ مغول و تاتار/ دوره جدید سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1386 (پیاپی 36-37)

سکّه شناسی و تصحیح متون /دوره جدید سال ششم، شماره سوم، پاییز 1387 (پیاپی 42)

تصاویری از حضور دکتر محسن جعفری مذهب در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب را اینجا ببینید.