یادنامه استاد ایرج افشار

میراث مکتوب - ضمیمۀ 1 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث (دورۀ دوم، سال پنجم، ضمیمۀ شمارۀ 1، اسفند 1390) به یادنامۀ استاد افشار اختصاص داشت.این یادنامه به مناسبت سالروز تولد استاد ایرج افشار بر روی وبسایت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب قرار می گیرد. 
فهرست مقالات این یادنامه به شرح زیر است:
سرسخن/2
ایرج افشار و طبیعت ایران / محمدحسن ابریشمی/ 4
افشار و سفرنامۀ «عهد حُسام » /ا حمد اقتداری/10
در رثای جوانمرد ایراندوست / محمود امیدسالار /13
کاربرگۀ افشار /سید عبدالله انوار/ 19
دانشمندی از تبار و سنخی دیگر / علی بلوک باشی/ 21
جَواز کاغذ یا جُواز کاغذ؟ /ال وند بهاری/23
آن مرد آمد، آن مرد ماند، خودش انتخاب کرده بود! / سید کاظم حافظیان رضوی/ 25
ایرج شیری نسخن / غلامعلی حداد عادل /27
سهی سروی روان از بوستان رفت /باقر دهقان/ 31
شرح ایرج افشار دربارۀ نسخه های خطّی ژاپن / هاشم رجب زاده/ 32
خاطر ه هایی از ایرج افشار / هاشم رجب زاده 36
بی نظیر / ع.ا. سعیدی (خویی)41
نگاهی به کتابشناسی فردوسی و شاهنامه / کامران فانی/ 44
خنجر زمانه / مهدی فیروزیان/ 47
مجله آفرین مجله پرداز / سید فرید قاسمی/ 48
سواد و بیاضِ نمدیده / حمیدرضا قلیچ خانی/ 52
نخل بلند بلوغ / غلامرضا محمدی/ 53
آن مهر ذرّه پرور / جواد محمدی خَمَک/ 55
پژوهش های یزدشناسی استاد ایرج افشار / حسین مسرت/57
ما طبیبانیم شاگردان حق/ احمد مهدوی دامغانی/ 60
به یاد دوست نادیده ای که دوست داشتنی تر از دید ه ها بود / معین نظامی/ 66

خاطرات ماندگار/ 69