مطالب استاد محمد دبیرسیاقی در نشریۀ گزارش میراث

میراث مکتوب - استاد محمد دبیرسیاقی، از پیشکسوتان ادبیات فارسی و شاگرد برجستۀ علی اکبر دهخدا و بنیانگذار لغتنامه دهخدا، 15 مهر در سن ۹۹ سالگی درگذشت.

ایشان در زمان حیات خود نوشته های کوتاهی را در نشریۀ گزارش میراث منتشر کردند که این مطالب در ادامه آمده است:

من ز آغاز و ز انجام اثر باخبرم/ دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و پنج، خرداد و تیر 1390

سرنگون، سرنگونسار، نگونسار، نگوسار / دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و هفتم و چهل و هشتم، مهر- دی 1390/

طرف بستن، طرف بربستن، طرف برداشتن / دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390/

در آرزوی «خُرامی» به جای «خرابی»/ دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین- تیرماه 1391

غزل در میانۀ مثنوی/ دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر- اسفند 1391- شماره پیاپی 54 و 55