نگاهی به تصحیحات استاد محمد دبیرسیاقی

میراث مکتوب - استاد محمد دبیرسیاقی در طول زندگی خود نزدیک به ۸۰ متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کرد، که از میان آن‌ها می‌توان شاهنامه فردوسی، دیوان منوچهری، نزهةالقلوب، فرهنگ سُروری و سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و تصحیح لغت فرس اسدی طوسی را نام برد.

در ادامه فهرست برخی آثار استاد آمده است.

آثار و تصحیحات استاد دبیرسیاقی در زمینۀ لغت‌نویسی و مباحث وابسته به آن

غیاث‌اللغات (2 ج)، غیاث‌الدّین محمّد بن جلال‌الدّین بن شرف‌الدّین رامپوری، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت، بی‌تا.

 

فهرست الفبایی لغات و ترکیبات فارسی السّامی فی الاسامی، تألیف ابوالفضل احمد بن محمّد بن احمد بن ابراهیم میدانی، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1354 خ.

لغت فرس (از روی نسخۀ مأخذ چاپ پاول هرن)، منسوب به اسدی طوسی، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات کتابخانۀ طهوری، 1336 خ.

مجمع‌الفرس (فرهنگ ... ؛ 3 ج)، محمّدقاسم بن حاجی محمّد کاشانی متخلّص به سروری، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، 1338 - 1340 خ.

 

نام‌ها و ضمیرها و پسوندهای دیوان لغات التّرک، محمود بن حسین بن محمّد کاشغری، به کوشش دکتر سیدمحمّد دبیرسیاقی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375 خ.

تصحیحات استاد دبیرسیاقی در زمینۀ متون منظوم

دیوان استاد عنصری بلخی، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانۀ سنائی، 1363 خ.

دیوان حکیم فرّخی سیستانی، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات زوار، 1380 خ.

دیوان شاه‌داعی شیرازی (2 ج)، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات کانون معرفت شیراز، 1339 خ.

دیوان لامعی گرگانی، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات اشرفی، 1355 خ.

زراتشت‌نامه، زرتشت بهرام پژدو، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانۀ طهوری، 1338 خ.

تصحیحات استاد دبیرسیاقی در زمینۀ متون منثور

تذکرۀ الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکرۀ الملوک، از میرزا سمیعا و ولادیمیر مینورسکی، به کوشش دکتر سید محمّد دبیرسیاقی و ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران، امیرکبیر، 1368 خ.

سفرنامۀ ابومعین حمیدالدّین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات زوّار، 1335 خ [چاپ اول].

سفرنامۀ حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات زوّار، 1387 خ.