شمارۀ 36 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال نوزدهم، شماره 36، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.

فهرست عناوین این شماره از کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه/ رضا غفوری

مقایسه شعر «عشق بتان» رشید وطواط با شعر «ذخیره» آپولینر/ نصرت الله دین محمدی كرسفی

انتساب طریق التحقیق به حكیم سنایی/ جمال احمدی ، سارا زمانی 

توجه به قرینه های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی/ یوسف اصغری بایقوت

كیفیت بازتاب آپوكالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه/ فتانه صادقیان، محمد شفیع صفاری ، سید علی قاسم زاده

تحلیل پرسش محور شعر «هنوز در فكر آن كلاغم» احمد شاملو/ بتول واعظ ، محمد رضا حاجی آقا بابایی  

تحلیل ساخت و معنا در مصباح الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی/ عبدالمجید محققی، فاطمه حیات داودی ، میترا اكبرزاده 

بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن كریم/ فرنگیس شاهرخی، اسماعیل صادقی ، محمدرضا سنگری 

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد    

مدیر مسئول: محمدكاظم مهتدیانی

سردبیر: مهدی ملك ثابت