شمارۀ 3 - 4 فصلنامۀ کتابگزار

میراث مکتوب - جدیدترین شمارۀ فصلنامۀ کتابگزار، شماره 3-4، زمستان 1395 و بهار  1396 منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از کتابگزار به شرح زیر است:

جامع المقدمات

شرح کشاف سخن

مقالات

آفاق علم

نقد صافی

نقد اثر

یک حرف از هزاران

معرفی تفصیلی اثر

با فانوس گرد شهر

معرفی شخصیت های علمی

معرفی مؤسسات و مراکز علمی

نگار برقع پوش

جام جهان بین

کتاب شناسی موضوعی

یک نکته از علم

از چیزهای دیگر

از گنجینۀ میراث

ارائۀ چ مصحح

نسخه برگردان ها

مدیر مسؤول: محمدحسن مظاهری

سردبیر: مجید هادی زاده

فهرست کامل این شماره از کتابگزار را اینجا مشاهده کنید.