شمارۀ 90 فصلنامۀ شعرپژوهی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) سال دهم، شماره 2 (پیاپی 90)، تابستان 1397 به صاحب امتیازی دانشگاه شیراز منتشر شد. 

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ شعرپژوهی به شرح زیر است:  
دو مضمون از توصیف واقعی معشوق در غزل منزوی، بهبهانی و بهمنی/ زهره احمدی پور اناری
بررسی ابیاتی نویافته از رودكی در فرهنگی ناشناخته/ نصرالله امامی، مژگان شیرمحمدی ، سجاد دهقان  
تحلیل پیوند شعر، نگارگری و قدرت، در مطالع? معناشناختی كشتی شیعه در شاهنامه طهماسبی/ منصوره حاجی هادیان
بهره گیری ادبی از اصطلاحات و لغزش های عروض و قافیه در ساخت تصویر و مضمون شعر/ مهدی دهرامی
كانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج/ فائزه عرب یوسف آبادی ، زهرا داور  
تحلیل روانشناختی شخصیت «بهرام» در هفت پیكر نظامی با تكیه بر فرآیند قصه درمانی/ مریم كهنسال
پارادوكس محتوایی در شعر فارسی/ احمد گلی ، سردار بافكر عجب شیر  
بررسی واژگان خاص آئینی در منظومه زراتشت نامه/ كتایون نمیرانیان
اصلاحیه ای بر شرح های یك بیت از دیوان خاقانی/ علیرضا فولادی

صاحب امتياز: دانشگاه شيراز     
مدير مسئول:  معاونت پژوهشی دانشگاه شيراز
سردبير:  كاووس حسن لی