یکی از نگاره های نسخه جرون نامه

میراث مکتوب - یکی از نگاره های نسخه جرون نامه نسخۀ منحصر به فرد به نشانی Add MS 7801 در کتابخانه بریتانیا.

این متن بر اساس همین نسخه در سال 1384 به عنوان جنگنامۀ کشم و جرون نامه سرودۀ قدری با تصحیح و تحقیق محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش منتشر شده است.