ستیز دو اندیشه درباره امامت:

در باب سه گفتار در غلو پژوهی

ميراث مكتوب- مسئله غُلو و غالی گری از مهم ترین و بحث انگیزترین مسائل اعتقادی در تاریخ اندیشه به شمار می آید. نقش و دیدگاه برجسته ای که امامت و امام در اعتقادات شیعی داشته است، پیوسته مجادلات فراوانی را بر سر چگونگی تفسیر آن و نحوه اعتقاد به آن رقم زده است. جویا جهانبخش، پیشتر اثری را به نام سه گفتار در غلوپژوهی به چاپ رسانیده بود که اینک حمید عطایی نظری در مقاله ای به عنوان «ستیز دو اندیشه درباره امامت؛ گفتاری در باب سه گفتار در غلو پژوهی» که آنرا در شماره اخیر کتاب ماه دین منتشر کرده، درباره این اثر صحبت می کند:
برای بهره گیری از این مقاله روي « دريافت فايل » کلیک کنید.
دريافت فايل